Skip to content

Lapsed/noored

Regulaarseid pühapäevakooli- ja noortetunde praegu ei toimu.

Lastel ja noortel on alati võimalus ise ja/või koos perega osaleda kõikidel jumalateenistustel ja lüüa kaasa muudes koguduse tegemistes. Tere tulemast!

PÜHAPÄEVAKOOL

2019/2020 õppeaastal toimus kuni eriolukorrani 23 90-minutilist pühapäevakoolitundi. Eriolukorra tõttu jäi ära 6 tundi, huvilistel oli võimalik saada koju töölehti ja raamatuid. Maikuu lõppu oli ette valmistatud 2 õuetundi ja hooaja kokkuvõtted, osalejaid ei olnud. Õppeaasta vältel osales kokku 23 last, neist tublimad olid kohal 15-20 korral. Suur tänu!

2018/2019 õppeaastal toimus 35 90-minutilist pühapäevakoolitundi. Osalejaid oli 35. Kõige tublimad kohalkäijad jõudsid pühapäevakooli 27 korral.

PÜHAPÄEVAKOOLI AJALOOST

Pühapäevakoolitöö on alguse saanud Inglismaalt, kus 1780. aastal hakati ajakirjaniku ja ühiskonnategelase Robert Raikesi eestvõttel korraldama vaeste vabrikutööliste laste koolitamist. Pühapäevakoolis õpetati alguses ka lugemist ja arvutamist, kuid hiljem kujunes see eelkõige laste usulise kasvatamise kohaks.

Eestis sai pühapäevakoolide tegevus alguse 19. sajandi teisel poolel Läänemaalt. Nõukogude okupatsiooni ajal keelati pühapäevakoolitöö, kuid lastele ristiusu õpetamist ei suudetud päriselt lämmatada. Vaikselt koguneti koguduseliikmete kodudes näiteks laste sünnipäevapidude nime all. Kogudustes hakati uuesti avalikult pühapäevakooli pidama 1989. aastast ja see töö sai kiiresti hoo sisse. Loodi EELK Pühapäevakooliühendus, mis koordineeris koguduste pühapäevakoolitööd, aitas kaasa õppematerjalide koostamisel ja õpetajate koolitamisel ning organiseeris üldkiriklikke lasteüritusi. Praegune EELK  Laste- ja Noorsootöö Ühendus  (LNÜ) loodi 2003. aasta lõpus EELK Pühapäevakooli Ühenduse ja EELK Noorsootöö Keskuse poolt ning selle missiooniks on arendada ja koordineerida laste- ja noorsootööd kirikus ning olla kogudustele toeks ja abiks selle töö tegemisel.

Kogudused organiseerivad pühapäevakooli nii, nagu kohapeal on võimalusi ja vajadusi. Pühapäevakoolis ei ole selgeid vanusepiire, klassidesse jagunemist ja ühtseid õppeprogramme. Kui on rohkem kaastöölisi ja ruume, võivad pühapäevakoolis toimuda tunnid erinevates vanuserühmades ja seda juba paariaastastest lastest alates. Sageli käivad pühapäevakoolis noored kuni leeri minekuni või kauemgi.

MEIE KOGUDUSE PÜHAPÄEVAKOOL

Pühapäevakool on nagu laste kirik. See on võimalus kogeda püha, osadust Jumalaga, ühtekuuluvust kaaslastega, kuulda Jumala Sõna, arutada eluliste teemade üle (mina ja maailm meie ümber, hea ja kuri, rõõm ja mure, usaldus, halastus, armastus, tõde ja vale, eeskujud, väärtused, sõna jõud jpm).

PÜHAPÄEVAKOOLITUNNIL on oma kord:

·         Kogunemine

·         TUNNI ALGUS: alguslaul, hea soov ja algusring

·         Lühitutvustus: mida me täna teeme?

·         SISSEJUHATUS teemasse

·         Tunni TEEMA – LUGU ja SÕNUM (piiblilugu, kalendripüha vm)

          seos meie ja meie eluga

          teemakohane tegevus: meisterdamine, mäng, laul, joonistamine jm

·         TEEJOOMINE

·         Tunni LÕPETAMINE (sh koristamine ja palve, laul ja/või hea soov teele kaasa)

·         Kohtumiseni!

KOOLI USUÕPETUS

Eesti Vabariigi kodanikule põhiseadusega tagatud usuvabadus annab noorele ka õiguse õppida koolis usku tundma. Usuõpetuse eesmärgiks on õpetada lapsi orienteeruma kristlikus usus ja selle kultuuritraditsioonides, tutvustada teisi usundeid ja maailmavaateid, arendada eetilisi arusaamu ja võimet teha vahet hea ja kurja vahel. Põhjendamatu on nende kartus, kes arvavad, et usuõpetuses tahetakse pöörata õpilasi usklikeks.

Usuõpetuse õppimine ja õpetamine on riigiseaduste kohaselt vabatahtlik. Õpetamise tagamine on koolile kohustuslik, kui õppida soovijaid on linnakoolides kooliastme kohta vähemalt 15 ja maakoolis 10.

Eesti Vabariigi Valitsuse 06.01.2011 määruse nr. 1 „Põhikooli riiklik ainekava“ sätestab lisas 9  valikaine USUNDIÕPETUS üldalused, õppesisu jm

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: